Menu

Судски тумач за руски језик Београд

Превод са руског на српски, превод са српског на руски. Инфо: 065.830.23.45

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ РУСКИ, СИМУЛТАНО РУСКИ и КОНСЕКУТИВНО ПРЕВОЂЕЊЕ РУСКИ * СУДСКИ ТУМАЧИ за руски језик. Најбоље цене, најкраћи рокови. Позовите!

Нашим клијентима нудимо услугу - овлашћени судски тумач за руски језик званичних докумената из многих области.

Оверени преводи личних докумената: Извод из матичне књиге рођених, Венчани лист, Умрлица, Уверење о пребивалишту, Уверење о некажњавању, потврда о боравку, Потврда о приходима, Диплома, Списак оцена, Превод биографије, Изјава, Пуномоћ, Овлашћење, Радна дозвола, Потврда о стању рачуна у банци, Историјат болести, Остали лични документи и други документи.

За све преводе гарантујемо строгу поверљивост.

Оверени преводи правне документације: Потврде о резидентности, Уговори о сарадњи, Тужбе, Решења, Одлуке, Записници, Извештаји о тестирању, Сведочанства, Правилници, Преамбуле, Апостили, Остала документација.

Оверени преводи документације привредних друштава: Извод из АПР, Извод из судског регистра за предузећа, Финансијски извештаји, Статистички изваштаји, Биланси, Ревизорски извештаји, Купопродајни уговори, Документација јавних огласа и конкурса (Тендери), Документација за понуде, Писане декларације, Фактуре, Сертификати, Статути, Патенти, Хитни извештаји, Уговори о продаји робе и услуга, Сигурносни листови, Приказ производа, Извештаји са берзе, Уговори о продаји роба и услуга, Остала документација.

Оверени преводи техничке документације: Атести, Лабораторијска испитивања узорака, Потврде о испитивању квалитета производа, Потврде о техничкој спецификацији производа, Преводи сигурносно-техичких листова, Остала техничка документација.

Оверени преводи медицинске и фармацеутске документације: Медицински производи, Преводи спецификација фармацеутских поизвода, СПЦ, ПИЛ Истраживања, Остала документација.

За све преводе гарантујемо строгу поверљивост.

Судски преводи захтевају темељно разумевање језика и материје. Наши судски преводиоци на одговарајући начин користе прихваћену терминологију и завршавају превођење у задатом року. Поставили смо високе стандарде у превођењу и судском тумачењу. Прецизан и технички сложен посао обављамо на време и уз пуну дискрецију. Специјализовали смо се за разне области превођења. Доносимо професионализам, свеж приступ језичким услугама и висок ниво услуга нашим клијентима.

Руски центар има и квалитет и висококвалификовано особље и најбоље цене. Судски тумач се такође одазива по позиву суда у судским предметима у циљу пружања усмених и писмених преводилачких услуга. Судски тумач није ограничен само по судском тумачењу, по свом позиву судског тумача, он је такође и професионални преводилац који пружа услуге превођења без овере судског тумача. Наши судски тумачи су постављени од стране Министарства правде.


Сазнајте више о чланку - судски тумач за руски језик

 

Go to top